1. – Condicions Generals

Aquestes condicions generals, regulen l’ús del servei del web d’Internet a https://plaestrategic2027.tecnocampus.cat/ amb finalitats informatives.
La utilització del web atribueix la condició d’usuari del mateix i expressa l’adhesió de l’usuari a totes i cadascuna de les condicions generals en el mateix moment en que l’usuari hi accedeix. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament les condicions generals.

 1. – Objecte

Mitjançant el web, la Fundació TecnoCampus Mataró – Maresme (en endavant, TecnoCampus) facilita als usuaris l’accés i utilització de diversos serveis i continguts posats a disposició dels usuaris o per a tercers usuaris de la web.
El TecnoCampus de Vida es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap mena d’avís previ, la presentació i la configuració del web, així com també es reserva el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.

 1. – Condicions d’Accés

El web de la El TecnoCampusés totalment gratuït pels seus usuaris. No obstant la utilització de certs serveis i/o enllaços poden quedar supeditats a les normatives i condicions d’ús dels seus respectius propietaris.

L’usuari es compromet a utilitzar el web de manera correcta i d’acord amb la llei. S’obliga a abstenir-se de la utilització il·lícita del material exposat al web.

L’usuari respondrà dels danys i prejudicis de tota naturalesa que la El TecnoCampuspugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per les condicions generals.

El TecnoCampus, fundació privada no es fa càrrec del mal ús del web i d’irregularitats en els ordinadors dels usuaris. Així mateix la El TecnoCampusno es fa responsable en cap cas de continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web.

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei Espanyola. El TecnoCampusi l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum es sotmeten als jutjats i tribunals de Mataró qualsevol controvèrsia que es pogués derivar de la prestació dels serveis objecte d’aquestes condicions generals.

El TecnoCampus, fundació privada rebutja qualsevol responsabilitat sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web o les dades personals que es puguin recollir a les mateixes.

 1. – Avís Legal: LSSICE

Per a donar compliment amb l’establert en la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
Av. Ernest Lluch, 32
Edifici Tecnocampus
08302 Mataró (Barcelona)
Telèfon: +34 93 169 65 00
info@tecnocampus.com 
Avís legal

La utilització del Lloc web per qualsevol persona li atribueix la condició d’USUARI.

El TecnoCampus, mitjançant aquest Avís Legal, estableix les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general del lloc web per part de tots els USUARIS, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

L’USUARI d’Internet, especialment ciutadans, clients, proveïdors i interessats, ha de llegir detingudament i atentament les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden patir alguna modificació.

El TecnoCampuses reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del seu lloc web.

 1. Informació general del lloc web de El TecnoCampusi dels seus continguts.

El domini web https://plaestrategic2027.tecnocampus.cat, està registrat per Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, entitat amb CIF núm. G62034111 i amb seu a l’avinguda d’Ernest Lluch, 32 – Torre TCM2, planta 6 de 08302 Mataró.

Si el tipus de contingut o servei sol·licitat ho requereix, s’accedeix de manera segura al lloc web de El TecnoCampusmitjançant l’adreça electrònica https://plaestrategic2027.tecnocampus.cat

La gestió, continguts, així com els fitxers dependents d’aquest lloc web són responsabilitat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. Puntualment o de manera permanent hi pot haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de la Fundació.

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres ho pots fer a més del correu postal tradicional, trucar-nos per telèfon (+34 93 169 65 00), o enviar-nos un missatge de correu electrònic a: info@tecnocampus.cat.

 1. Objecte del lloc web de El TecnoCampus.

El TecnoCampuscrea i dissenya el present lloc web, per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els USUARIS d’Internet a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per aquesta Entitat amb els àmbits d’actuació i les funcions que li son pròpies.

 1. Mitjans d’accés al lloc web.

El TecnoCampusinforma que no es responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l’accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics.

El TecnoCampuses reserva el dret a interrompre l’accés el seu lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, es comunicarà tal circumstància als USUARIS, que podran patir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

El TecnoCampusen cap cas es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no garanteix la fiabilitat, disponibilitat, ni continuïtat del seu lloc web.

El TecnoCampusdóna accés a determinats serveis de forma exclusiva per als ciutadans, clients, proveïdors o personal laboral, per als quals són requisits previs el registre i l’acceptació de les condicions particulars, les quals substituiran, completaran i/o modificaran les establertes en el present Avís Legal.

L’USUARI pot accedir de forma gratuïta i lliure al lloc web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP), contractada pel seu compte.

 1. Ús del lloc web.

L’USUARI accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’USUARI es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que lEl TecnoCampusposa a la seva disposició per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les presents condicions generals.

L’USUARI que no pari atenció a aquests missatges d’avís es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els seus propis equips informàtics perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent aquest lloc web. El TecnoCampusno n’és responsable.

L’USUARI no farà ús del lloc web amb finalitats lesives als béns de El TecnoCampuso de qualsevol altra forma de manera que sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de El TecnoCampuso de tercers, en el seu cas.

 1. Continguts.

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, El TecnoCampustreballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, continguts i serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte la data d’actualització que s’indiqui respecte de cadascun dels continguts.

 1. Enllaços de tercers al lloc web de El TecnoCampus.

L’USUARI d’Internet que vulgui introduir un enllaç des del seu lloc web al de la FEl TecnoCampushaurà d’obtenir la autorització prèvia per escrit de la Fundació. A més, haurà de complir les següents obligacions:

 • L’enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal, llevat en cas d’autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap forma.
 • Queda expressament prohibit establir “frames” o marcs de qualsevol tipus al lloc web, que permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d’Internet diferents a les del present la lloc web.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a El TecnoCampusper mitjà de framing.
 • La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de El TecnoCampusmitjançant in line linking.
 • El link o la pàgina d’enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic.
 • En cap cas es realitzaran, des del lloc web on es troba l’enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre El TecnoCampus, ciutadans, clients, interessats, membres del personal, o la qualitat dels serveis que presta la El TecnoCampuso a qualsevol altre professional a tot el territori de l’Estat.

Tot i això, d’acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de l’Agencia de Protecció de Dades sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d’evitar la inclusió d’enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent

 1. Propietat Industrial i Intel·lectual.

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web  https://plaestrategic2027.tecnocampus.cat / són titularitat exclusiva de El TecnoCampuso de tercers que li han autoritzat el seu ús.

El TecnoCampusexplicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual, en els termes legalment establerts, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Qualsevol ús o reproducció d’aquests continguts -o d’altres que es puguin incloure en el futur- per part de les persones usuàries s’ha de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Els continguts digitals o digitalitzats d’aquest lloc web amb drets de propietat intel·lectual sense restriccions de El TecnoCampuso bé de domini públic, es posen de forma telemàtica a disposició del públic per a ús consistent en l’estudi, la còpia o redistribució, amb esment exprés de l’autor.  Es distribuiran en els mateixos termes, sempre i quan, per la seva naturalesa, no perjudiquin el funcionament normal de la Fundació ni afectin l’interés públic o el general en els termes legalment establerts.

L’apartat anterior, no és aplicable als documents subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial per part de tercers.

S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquest lloc web sempre, que resulti adient i ajustat a la finalitat d’aquesta seu electrònica, concretada en l’apartat anterior. No obstant això, en determinats supòsits, la Fundaciópot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a l’adreça indicada al punt 1.

No s’autoritza en cap cas, sense autorització expressa:

 1. L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a El TecnoCampusconforme a les disposicions vigents.
 2. L’ús comercial dels continguts del lloc web de El TecnoCampus.
 3. L’ús de marques, signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat del lloc web.

La El TecnoCampuses reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de El TecnoCampus, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Les persones físiques o jurídiques poden cedir els seus drets d’explotació sobre obres perquè una còpia digitalitzada d’aquestes pugui ser posada a disposició del públic de forma telemàtica, sense restriccions tecnològiques o metodològiques, i lliures per ser usats amb qualsevol propòsit, estudiats, copiats, modificats i redistribuïts, sempre que les obres derivades es distribueixin en els mateixos termes.

 1. Publicitat.

La El TecnoCampusno serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix la normativa que en cada cas puguin ser d’aplicació.

La informació que es pot oferir a través d’aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.

El TecnoCampusno es fa responsable de les opinions de tercers que hagin estat publicades en mitjans de comunicació i que puguin ser difoses a través d’aquesta pàgina.

 1. Responsabilitat.

L’USUARI en qualsevol cas, respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que El TecnoCampuspugui patir com a conseqüència de d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d’aplicació.
9.1. Accés al lloc web.
El TecnoCampusno es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’USUARI que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

9.2. Protecció de dades personals.
El TecnoCampusgaranteix l’acompliment íntegre de les obligacions disposades en la normativa vigent.

El TecnoCampusposa a disposició dels USUARIS la Política de Privadesa de la Entitat amb informació detallada.

9.3. De la qualitat del servei del lloc web.
Correspon a l’USUARI, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials i perillosos (virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu).
El TecnoCampusno es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant l’ús del servei d’aquest lloc web.

9.4. Dels Continguts.
El TecnoCampusno es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al lloc web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’USUARI o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través del lloc web.

9.5. Dels enllaços o links.
El TecnoCampusactua com a prestador de serveis d’intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2002 de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només és responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. El servei d’accés al web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’USUARI accedir a altres pàgines i seus electròniques o llocs web d’Internet.

L’existència de links o enllaços no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de El TecnoCampusamb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

El TecnoCampusno es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres llocs web als quals remeti o amb les quals enllaça el lloc web de El TecnoCampus.

L’USUARI, en el supòsit que consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-li-ho a El TecnoCampussense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

El TecnoCampusno coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a El TecnoCampus.

 1. Legislació i Jurisdicció Aplicable.

Les presents condicions d’accés estan subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés al lloc web, l’USUARI i El TecnoCampusacorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Mataró amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.